פרק ו: ברכות הנהנין

פתיחה להלכות ברכות

פתיחה להלכות ברכות הנהנין

סוגיה א: מקור חיוב ברכות הנהנין

סוגיה ב: מהות חיוב ברכות הנהנין

סוגיה ג: ברכה על יין ושמן

סוגיה ד: ברכה על דבר מזיק

סוגיה ה: עיקר וטפל בתערובת (1)

סוגיה ו: עיקר וטפל בתערובת (2)

סוגיה ז: ברכה על קמח

סוגיה ח: "לא נטעי אינשי אדעתא דהכי"

סוגיה ט: גדרי ברכת בורא פרי העץ (1): הגדרת "פרי עץ"

סוגיה י: גדרי ברכת בורא פרי העץ (2): דיני גרעינים וקליפות

סוגיה יא: גדרי ברכת בורא פרי העץ (3): ברכה על פרי בוסר

סוגיה יב: גדרי ברכת בורא פרי העץ (4): ברכה על פלפל

סוגיה יג: ברכה על חמשת מיני דגן

סוגיה יד: ברכה על אורז ודוחן

סוגיה טו: פקיעת שם לחם

סוגיה טז: הגדרת לחם (1): הגדרת לחם לעניין מצות חלה

סוגיה יז: הגדרת לחם (2): השוואת דין ברכת המוציא לדין חלה

סוגיה יח: פת הבאה בכסנין

סוגיה יט: פרי שהשתנתה צורתו

סוגיה כ: שתיתא – ברכה על תרופה ועל משקה מחמשת מיני דגן

סוגיה כא: נוסח ברכת "המוציא"

סוגיה כב: ברכה על ירקות מבושלים

סוגיה כג: מי שלקות ומיצי פירות

סוגיה כד: השיעור המחייב ברכה אחרונה

סוגיה כה: דיני בציעת הפת

סוגיה כו: הפסקה בין ברכה לאכילה

סוגיה כז: גדרי ברכת בורא פרי העץ (5): הגדרת עץ לעניין ברכה

סוגיה כח: טעויות בברכה

סוגיה כט: ברכת "שהכל"

סוגיה ל: דיני קדימה בברכות

סוגיה לא: דיני ברכות בסעודה

סוגיה לב: פת פוטרת פרפרת, פרפרת פוטרת מעשה קדרה

סוגיה לג: גדרי הפסק בברכות הנהנין (1): מבוא

סוגיה לד: גדרי הפסק בברכות הנהנין (2): היסח הדעת וסיום הסעודה

סוגיה לה: גדרי הפסק בברכות הנהנין (3): היסח הדעת לאורח

סוגיה לו: גדרי הפסק בברכות הנהנין (4): "ברך על היין שלפני המזון פטר את היין שלאחר המזון"

סוגיה לז: גדרי הפסק בברכות הנהנין (5): ברכה על מאכל שלא היה לפניו בשעת הברכה

סוגיה לח: גדרי הפסק בברכות הנהנין (6): שינוי מקום

סוגיה לט: גדרי הפסק בברכות הנהנין (7): האם מצוה מהווה הפסק?

סוגיה מ: גדרי הפסק בברכות הנהנין (8): בירך על פרי ונפל מידו

סוגיה מא: הוצאת אחרים ידי חובתם בברכות הנהנין

סוגיה מב: ברכה על היין ועל המוגמר בסעודה

סוגיה מג: ברכות הריח (1): ברכה על מוגמר ועל שמן מבושם

סוגיה מד: ברכות הריח (2): הגדרת מיני הבשמים

סוגיה מה: עיקר וטפל במאכלים נפרדים

סוגיה מו: מטעמת

סוגיה מז: ברכה מעין שלוש (1): מקור החיוב והיקפו

סוגיה מח: ברכה מעין שלוש (2): נוסח הברכה ודינים הקשורים בו

סוגיה מט: ברכה מעין שלוש (3): האם ברכת המזון פוטרתה?

סוגיה נ: ברכת "בורא נפשות"