פרקים א-ג: קריאת שמע

פתיחה למסכת ברכות

סוגיה א: פתיחה למצות קריאת שמע (1): מהות המצוה

סוגיה ב: פתיחה למצות קריאת שמע (2): אמירת "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד"

סוגיה ג: תחילת זמן קריאת שמע של ערבית (1)

סוגיה ד: תחילת זמן קריאת שמע של ערבית (2)

סוגיה ה: "תיקון חצות"

סוגיה ו: אכילה ושתייה לפני קריאת שמע

סוגיה ז: סמיכת גאולה לתפילה

סוגיה ח: סוף זמן קריאת שמע של ערבית (1)

סוגיה ט: סוף זמן קריאת שמע של ערבית ותחילת זמן קריאת שמע של שחרית – פתיחה לסוגיה

סוגיה י: סוף זמן קריאת שמע של ערבית, ותחילת זמן קריאת שמע של שחרית (2)

סוגיה יא: סוף זמן קריאת שמע של שחרית וסמיכת גאולה לתפילה כותיקין

סוגיה יב: סוף זמן ברכות קריאת שמע של שחרית

סוגיה יג: עמידה והטיה בקריאת שמע – מחלוקת בית שמאי ובית הלל

סוגיה יד: שינוי נוסח הברכה (1)

סוגיה טו: שינוי נוסח הברכה (2)

סוגיה טז: נוסח הברכות שלפני קריאת שמע

סוגיה יז: אמירת "א-ל מלך נאמן"

סוגיה יח: ברכת התורה

סוגיה יט: "ברכות אין מעכבות זו את זו"

סוגיה כ: פורס על שמע

סוגיה כא: "פתח בדשכרא וסיים בדחמרא" – דין טעות בברכות

סוגיה כב: נוסח הברכה שלאחר קריאת שמע

סוגיה כג: מצות זכירת יציאת מצרים

סוגיה כד: כוונה בקריאת שמע

סוגיה כה: קריאת עראי

סוגיה כו: קריאת שמע ותפילה בלעז

סוגיה כז: קריאת שמע של ר' יהודה הנשיא

סוגיה כח: "אמר שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד ונאנס בשינה"

סוגיה כט: פרקדן בקריאת שמע

סוגיה ל: הפסק בדיבור בקריאת שמע וברכותיה

סוגיה לא: הפסקה בקריאת שמע להנחת תפילין וציצית עמוד

סוגיה לב: "ויאמר" וברכת "גאל ישראל "- הפסקה ביניהם ואמירתם בלילה

סוגיה לג: נטילת ידים לקריאת שמע ולתפילה

סוגיה לד: החיוב להשמיע לאוזנו

סוגיה לה: החיוב לדקדק באותיותיה

סוגיה לו: קריאה למפרע

סוגיה לז: דין קרא וטעה

סוגיה לח: דין פועלים בקריאת שמע, תפילה וברכת המזון

סוגיה לט: דין חתן בקריאת שמע

סוגיה מ: עוסק בצרכי רבים

סוגיה מא: חתן הרוצה להחמיר ולקרוא קריאת שמע

סוגיה מב: עוסקים בצרכי המת בקריאת שמע (1): אונן

סוגיה מג: עוסקים בצרכי המת בקריאת שמע (2): משמר מת וחופר קבר למת

סוגיה מד: עוסקים בצרכי המת בקריאת שמע (3): נושאי המטה, מלווי המת, מספידים ומנחמי האבלים

סוגיה מה: חיוב קריאת שמע ותפילה לנשים ולקטנים

סוגיה מו: הרהור כדיבור

סוגיה מז: חיוב קריאת שמע מהתורה או מדרבנן?

סוגיה מח: היקף חיוב קריאת שמע מהתורה

סוגיה מט: ספק קרא קריאת שמע

סוגיה נ: חיוב טבילה לבעל קרי

סוגיה נא: דין הנצטרך לנקביו בקריאת שמע ובתפילה

סוגיה נב: דיני ערוה לקריאת שמע (1): יסוד הדין

סוגיה נג: דיני ערוה לקריאת שמע (2) הישן עם אשתו ובניו ודין נגיעה בערוה

סוגיה נד: דיני ערוה לקריאת שמע (3): גדרי ערות אשה

סוגיה נה: שהה כדי לגמור את כולה

סוגיה נו: דיני צואה לקריאת שמע (1): צואה על בשרו

סוגיה נז: דיני צואה לקריאת שמע (2): דיני הרחקה

סוגיה נח: דיני צואה לקריאת שמע (3): הגדרת הצואה האוסרת לקרוא קריאת שמע

סוגיה נט: דיני צואה לקריאת שמע (4): ריח רע שאין לו עיקר

 סוגיה ס: דיני צואה לקריאת שמע (5): צואה עוברת

סוגיה סא: דיני צואה לקריאת שמע (6): ספק צואה

סוגיה סב: דיני צואה לקריאת שמע (7) מי רגלים

סוגיה סג: דיני ערוה לקריאת שמע (4) לבו רואה את הערוה

סוגיה סד: דיני צואה לקריאת שמע (8): צואה מכוסה

סוגיה סה: דיני ערוה לקריאת שמע (5): ערות גוי וערות קטן

סוגיה סו: דיני צואה לקריאת שמע (9): הרחקה ממים רעים ומי משרה

סוגיה סז: דיני צואה לקריאת שמע (10): צואה בבית

סוגיה סח: דיני צואה לקריאת שמע (11): בית הכסא וגרף של רעי