גדרי מחיצות שבת וגדרי מחיצות סוכה2

גדרי מחיצות שבת וגדרי מחיצות סוכה2

ביאור ההבדלים בין מחיצות שבת למחיצות סוכה. האם יש הבדל עקרוני בין התחומים? האם המחיצות ממלאות בכל תחום תפקיד שונה?