מתודולוגיה

זכינו בדורנו שהתורה נלמדת על ידי ציבור גדול, אך עדיין רוב רובה של התורה שבעל פה חסום לציבור הרחב. לימוד תורה בעומק ובעיון נשאר נחלתם של מעטים. לציבור הרחב אין את הכלים ואת הזמן כדי ללמוד סוגיה בעיון ולטעום מקצת מעומקה של הלכה.

הספר "תורת אמך" נועד לתת מענה לנקודה זו. ספר ייחודי זה מוליך את הלומד מסוגיית הגמ' עם פרשנות הראשונים, דרך הלמדנות הישיבתית והבריסקאית, ועד פסיקת ההלכה למעשה. הספר כתוב בעברית בת זמננו,  מבאר בצורה שיטתית, סוגיה אחר סוגיה, את פרקים רביעי ועשירי במסכת פסחים [פרקים העוסקים בדיני מנהגים, קידוש והבדלה וליל הסדר], ומנחה את הלומד כיצד ללמוד בצורה ברורה את הסוגיות הנידונות במסכת.

הספר מהוה תוכנית לימוד מקיפה, והוא מתייחד במתודה המסייעת ללומד להגיע לרמה עיונית גבוהה ולידיעה טובה של ההלכה תוך כדי שמירה על קצב לימוד מוגבר. הספר מיועד לכל אדם שיש לו יכולת בסיסית בלימוד גמרא עם ראשונים.

מתודת הלימוד שבספר מבוססת על הכרת קשיי הלומד ונתינת מענה לכל אחד מהקשיים הללו. ניתן לעמוד על חמישה קשיים מרכזיים בלימוד:

א. סוגיות הגמרא מורכבות מעניינים רבים, חלקם גלויים על פני השטח וחלקם טמונים, לומד הסוגיה אינו מודע לכך, ונושאים חשובים אינם זוכים לעלות על שולחנו.

ב. חומר רב מאוד נכתב על כל סוגיה וסוגיה, וקשה ללומד לנווט את דרכו במבוך זה.

ג. הלומד מצליח בדרך כלל לעסוק ברובד הראשוני של הסוגיה, וקשה לו לרדת לעומקה של סוגיה ולהבנות היסוד שבה.

ד. קשה ללומד לסכם את הסוגיה ולסיים את לימודו עם מסקנות ברורות העולות מהסוגיה.

ה. קשה ללומד לסיים את לימודו עם מסקנה ברורה להלכה.

הספר מחולק לסוגיות, וכל סוגיה מחולקת לחמישה חלקים המיועדים לתת מענה לחמשת קשיי הלומד:

רקע – מטרת חלק זה למקד את הלומד לנושאים המרכזיים המהוים את בסיס הסוגיה.

מקורות – מרכיב בסיסי בלימוד הוא היכולת להגיע למקורות המשמעותיים להבנת הסוגיה. בחלק זה מובאים המקורות הבסיסיים בלבד. ניתן בקלות רבה להכפיל את כמות המקורות ולשלשה, אך צויינו כאן המקורות המינימליים המאפשרים הבנה יסודית של המושג ההלכתי ושל פסיקת ההלכה. כדי להקל על הלומד, רוב רובם של המקורות הם משלושה ספרים בלבד: גמרא [עם רא"ש ורי"ף], רמב"ם ושו"ע עם משנה ברורה. במקום שבו קיים צורך במקורות נוספים הם מובאים בשלמותם בחיבור זה.

הסבר הסוגיה – חלק זה הוא מרכז החיבור, ובו מתבארים בשפה ברורה סוגיית הגמרא ושיטות הראשונים תוך חתירה להבנת "לב הסוגיה" והבנות היסוד המרכיבות אותה. דבר זה מתבצע על ידי שימוש בכלי הניתוח שנוצרו בבתי המדרש של גדולי האחרונים, ובעיקר בבית מדרשו של ר' חיים מבריסק.

סיכום – חלק זה נועד לסייע ללומד לסיים את לימודו במסקנות ברורות ושיטה סדורה.

הלכהחלק זה נועד לסייע ללומד לסכם את מסקנות הסוגיה להלכה.