פרקים ז-ח: ברכת המזון

פתיחה להלכות ברכת המזון

סוגיה א: ברכה על אכילת איסור

סוגיה ב: חיוב זימון – מהתורה או מדרבנן?

סוגיה ג: זימון בשניים

סוגיה ד: חיוב נשים בזימון

סוגיה ה: "שלשה שאכלו כאחד ויצא אחד מהם לשוק"

סוגיה ו: אחד מפסיק לשניים

סוגיה ז: אחד שנכנס אצל שלושה שאכלו

סוגיה ח: עניית אמן אחר ברכותיו

סוגיה ט: "עד היכן ברכת הזמון"

סוגיה י: "כל הברכות כולן פותח בהן בברוך וחותם בהן בברוך"

סוגיה יא: דרך ארץ בסעודה

סוגיה יב: צירוף שמש לזימון

סוגיה יג: צירוף קטן לזימון

סוגיה יד: צירוף אוכל ירק לזימון

סוגיה טו: הוצאת אחרים ידי חובת ברכת המזון

סוגיה טז: נוסח ברכת המזון

סוגיה יז: הזכרת שבת, מועד וראש חודש בברכת המזון

סוגיה יח: הזכרת המועד, כשאכל במועד ומברך לאחר המועד

סוגיה יט: שיעור חיוב ברכת המזון מהתורה

סוגיה כ: נוסח ברכת הזימון ודין זימון בעשרה

סוגיה כא: "שלשה שאכלו כאחת" – מהו "כאחת"?

סוגיה כב: צירוף אדם המגיע בסוף הסעודה

סוגיה כג: צירוף בראייה ועל ידי שמש

סוגיה כד: ביזוי אוכלים

סוגיה כה: שכח לברך לפני האכילה

סוגיה כו: כוס של ברכה

סוגיה כז: חיוב לברך ברכת המזון על כוס

סוגיה כח: דיני כוס פגום

סוגיה כט: דיני טומאה וטהרה בסעודה

סוגיה ל: מתי נוטלים מים אחרונים

סוגיה לא: סדר ברכות ההבדלה

סוגיה לב: ברכת "בורא מאורי האש"

סוגיה לג: ברכת בשמים

סוגיה לד: ברכת המזון – זמנה ומקומה

סוגיה לה: עניית אמן אחר ברכת גוי וקטן

סוגיה לו: מים אחרונים