פרק ג: ארבעת המינים

פתיחה לפרק שלישי

סוגיה א: פסולים כלליים (1): מצוה הבאה בעבירה – לולב גזול

סוגיה ב: מצוה הבאה בעבירה (2): סוכה גזולה

סוגיה ג: פסולי לולב (1): לולב יבש

סוגיה ד: פסולים כלליים (2): ארבעת המינים של אשרה ושל עבודה זרה

סוגיה ה: פסולי לולב (2): נקטם ראשו

סוגיה ו: פסולי לולב (3): סדוק דעביד כהימנק, נחלקה התיומת

סוגיה ז: פסולי לולב (4): כפוף, קווץ, עקום דומה למגל

סוגיה ח: פסולי לולב (5): חרות, סליק בחד הוצא, נפרצו עליו, ציני הר הברזל

סוגיה ט: שיעור ארבעת המינים

סוגיה י: הדס (1): דין עבות

סוגיה יא: פסולי הדס (2): יבש, נקטם ראשו, נפרצו עליו וענביו מרובים מעליו

סוגיה יב: פסולי הדס (3): דין דיחוי במצוות

סוגיה יג: דיני ערבה

סוגיה יד: הכמות שיש ליטול מכל מין

סוגיה טו: הוספה על המינים והוספה על הכמות – דיון באיסור בל תוסיף

סוגיה טז: פסולי אתרוג (1): ערלה, תרומה, טבל, דמאי ומעשר שני סוגיה יז: פסולי אתרוג (2): חזזית

סוגיה יז: פסולי אתרוג (2): חזזית

סוגיה יח: פסולי אתרוג (3): ניטלה פטמתו

סוגיה יט: פסולי אתרוג (4): סימני טריפות

סוגיה כ: פסולי אתרוג (5): כושי, לבן, ירוק, בוסר ושיעור אתרוג, ככדור, גדלו בדפוס

סוגיה כא: דיני ארבעת המינים ביום הראשון ובשאר ימי החג

סוגיה כב: "לולב צריך אגד"

סוגיה כג: דיני חציצה בנטילת ארבעת המינים

סוגיה כד: דיני נענועים

סוגיה כה: איסור אכילה לפני קיום מצוות

סוגיה כו: דיני קריאת ההלל

סוגיה כז: ברכה על נטילת לולב

סוגיה כח: דיני שביעית (1): סחורה בפירות שביעית

סוגיה כט: דיני שביעית (2): דין אתרוג בשביעית

סוגיה ל: דיני שביעית (3): דיני קדושת שביעית

סוגיה לא: דיני שביעית (4): "שביעית תופסת את דמיה" – כיצד?

סוגיה לב: מצות לולב במקדש ובמדינה

סוגיה לג: "ולקחתם לכם' – משלכם"

סוגיה לד: חינוך קטן למצוות