מסכת קידושין

סוגיה א: מהות הקידושין (1): מבוא 

סוגיה ב: מהות הקידושין (2): אישות לגוי    

סוגיה ג: מהות הקידושין (3): קידושין כמצוה

סוגיה ד: מהות הקידושין (4): חיי אישות ללא קידושין       

סוגיה ה: מהות הקידושין (5): קניין או איסור?       

סוגיה ו: מהות הקידושין (6): קניין הבעל באשתו    

סוגיה ז: מהות הקידושין (7): אכילת ארוסה בתרומה         

סוגיה ח: מהות הקידושין (8): תפיסת קידושין באשת איש  

סוגיה ט: מהות הקידושין (9): סיכום 

סוגיה י: דעת האישה בקידושין (1): "אי תנא קונה הווה אמינא אפילו בעל כרחה"

סוגיה יא: דעת האישה בקידושין (2): מקומה של האישה במעשה הקידושין         

סוגיה יב: קידושין בחליפין    

סוגיה יג: מקור קידושי כסף  

סוגיה יד: חופה קונה 

סוגיה טו: אמירה בקידושין (1): קידושין ללא אמירה מפורשת       

סוגיה טז: אמירה בקידושין (2): "נתן הוא ואמרה היא"      

סוגיה יז: אמירה בקידושין (3): "יד לקידושין"         

סוגיה יח: אמירה בקידושין (4): לשונות קידושין     

סוגיה יט: אמירה בקידושין (5): "חוששין לסבלונות"         

סוגיה כ: סיכום דין אמירה בקידושין 

סוגיה כא: מקדש במלווה (1) מבוא  

סוגיה כב: מקדש במלווה (2): בדמי ההלוואה         

סוגיה כג: מקדש במלווה (3): קידושין בחוב 

סוגיה כד: מקדש במלווה (4): מכר במלווה   

סוגיה כה: מקדש במלווה (5): הנאת מלווה  

סוגיה כו: מקדש במלווה (6): קידושין בריבית         

סוגיה כז: מקדש במלווה (7): סיכום דיני מקדש במלווה     

סוגיה כח: מתנה על מנת להחזיר (1): יסוד הדין      

סוגיה כט: מתנה על מנת להחזיר (2): לעניין קידושין         

סוגיה ל: דיני נתינת הכסף וקבלתו (1): קידושין מדין ערב   

סוגיה לא: דיני נתינת הכסף וקבלתו (2): "תנם על גבי סלע"

סוגיה לב: דיני נתינת הכסף וקבלתו (3): "היתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה"  

סוגיה לג: דיני נתינת הכסף וקבלתו (4): קידושין מדין עבד כנעני    

סוגיה לד: דיני נתינת הכסף וקבלתו (5): "שתי בנותיך לשני בני בפרוטה"  

סוגיה לה: דיני נתינת הכסף וקבלתו (6): מקדש בגזל לאחר יאוש   

סוגיה לו: דיני נתינת הכסף וקבלתו (7): "הילך מנה ואקדש אני לך"

סוגיה לז: דיני נתינת הכסף וקבלתו (8): קניין בהנאה מקבלת אדם חשוב  

סוגיה לח: דיני נתינת הכסף וקבלתו (9): שיטת הרמב"ם    

סוגיה לט: דיני נתינת הכסף וקבלתו (): סיכום        

סוגיה מ: קידושין לחצאין (1): "התקדשי לחציי" ו"חצייך מקודשת לי"       

סוגיה מא: קידושין לחצאין (2): קידושי חציו עבד וחציו בן חורין   

סוגיה מב: קידושין לחצאין (3): קידושי חציה שפחה וחציה בת חורין        

סוגיה מג: קידושין לחצאין (4): חציה שפחה וחציה בת חורין שהשתחררה והתקדשה לאחר         

סוגיה מד: קידושין לחצאין (5): "וניפשטו קידושין בכולה"  

סוגיה מה: קידושין לחצאין (6): ספקותיו של רבא   

סוגיה מו: קידושין לחצאין (6): ספקותיו של רבא    

סוגיה מז: קידושין לחצאין (7): סיכום         

סוגיה מח: "התקדשי לי במנה ונתן לה דינר"

סוגיה מט: קידושין במשכון (1): מבוא לדיני משכון 

סוגיה נ: קידושין במשכון (2): "מנה אין כאן משכון אין כאן"         

סוגיה נא: קידושין במשכון (3): מקדש ב'משכון דאחרים'    

סוגיה נב: קידושין במשכון (4): מקדש מלווה שיש עליה משכון     

סוגיה נא: התרצות האישה בקידושין (1): "תנם על גבי סלע"         

סוגיה נב: התרצות האישה בקידושין (2): "אי יהיבנא לך מיקדשת לי"       

סוגיה נג: קידושי שטר (1): מבוא לדיני שטרות       

סוגיה נד: קידושי שטר (2): יסוד הדין

סוגיה נה: קידושי שטר (3): דעת האישה בשטר הקידושין   

סוגיה נו: קידושי ביאה (1): יסוד הדין         

סוגיה נז: קידושי ביאה (2): "תחילת ביאה קונה או סוף ביאה קונה"         

סוגיה נח: קידושי ביאה (3): "ביאה נישואין עושה או אירוסין עושה"        

סוגיה נט: כסף הקידושין (1): שיטת בית שמאי       

סוגיה ס: כסף הקידושין (2): שיטת בית הלל 

סוגיה סא: כסף הקידושין (3): שווה כסף     

סוגיה סב: כסף הקידושין (4): קידושין בשיראי       

סוגיה סג: כסף הקידושין (5): פרטי דין קידושין בשיראי      

סוגיה סד: כסף הקידושין (6): "לדידי חזיא לי"        

סוגיה סה: כסף הקידושין (6): "חיישינן שמא שווה פרוטה במדי"   

סוגיה סו: כסף הקידושין (7): קידושין בחפץ שאין ידוע האם הוא שווה פרוטה     

סוגיה סז: אופני קידושין האסורים משום פריצות   

סוגיה סח: התרצות האישה בקידושין (3): שתיקה שלאחר מתן מעות       

סוגיה סט: היתר אשת איש לאחר מיתת הבעל       

סוגיה ע: "האומר לאישה התקדשי לי בזו ובזו ובזו" 

סוגיה עא: קידושין בשכירות 

סוגיה עב: חשש קידושין בסבלונות  

סוגיה עג: קידושין שאין מסורין לביאה       

סוגיה עד: קידושי אחיות ואחרות באמירת 'כולכן מקודשות לי'     

סוגיה עה: קידושין בפירות שביעית  

סוגיה עו: הבעלות על כסף הקידושין (1): מקדש בגזל        

סוגיה עז: הבעלות על כסף הקידושין (2): מקדש בגזל דידה 

סוגיה עח: הבעלות על כסף הקידושין (3): מקדש בגזל לאחר יאוש 

סוגיה עט: הבעלות על כסף הקידושין (4): מקדש בממון שהבעלים אינו מקפיד עליו        

סוגיה פ: הבעלות על כסף הקידושין (5): המקדש בקדשים ובמעשר שני    

סוגיה פא: הבעלות על כסף הקידושין (7): המקדש באיסורי הנאה  

סוגיה פב: הבעלות על כסף הקידושין (8): המקדש באיסורי הנאה דרבנן    

סוגיה פג: הבעלות על כסף הקידושין (9): המקדש בדמי איסורי הנאה       

סוגיה פד: הבעלות על כסף הקידושין (10):    קידושין במתנות כהונה        

סוגיה פה: הבעלות על כסף הקידושין (11):   מקדש במי חטאת ובאפר חטאת      

סוגיה פו: הבעלות על כסף הקידושין (12): סיכום    

סוגיה פז: חלות הקידושין – מבוא     

סוגיה פח: קידושין לאחר שלושים יום (1): "נתאכלו המעות"        

סוגיה פט: קידושין לאחר שלושים יום (2): "אתי דיבור ומבטל דיבור"       

סוגיה צ: קידושין 'לאחר שלושים יום' (3): "בא אחר וקידשה בתוך שלושים"        

סוגיה צא: 'לאחר שלושים יום' (4):   'מעכשיו ולאחר שלושים יום'

סוגיה צב: 'לאחר שלושים יום' (5): בקניינים

סוגיה צג: 'לאחר שלושים יום' (6):    'מעכשיו' בדבר שלא בא לעולם        

סוגיה צד: 'לאחר שלושים יום' (7): דעת שעת חלות הקניין 

סוגיה צה (8): סיכום דיני קידושין וקניין החלים לאחר זמן