פסחים

הלכות חג הפסח

הלכות הפסח בזמן הזה מורכבים מהנושאים הבאים:

א. איסור השהיית חמץ.

ב. איסור אכילת חמץ

ג. מצוות ליל הסדר

שני הנושאים הראשונים נידונים בפרקים ראשון, שני ושלישי

הנושא השלישי נידון בפרק עשירי, פרק העוסק גם בהלכות קידוש והבדלה

פרקים חמישי עד תשיעי עוסקים בהלכות קרבן הפסח

פרק רביעי עוסק בהלכות מנהגים