פרקים ראשון-שני

פתיחה למסכת תענית

סוגיה א: תחילת זמן הזכרת גשמים

סוגיה ב: הזכרת גשמים בקיץ ואי הזכרתם בחורף

סוגיה ג: זמן שאלת גשמים

סוגיה ד: מילי דאגדתא

סוגיה ה: תענית יחיד (1) : יחיד שנענה באמצע תעניתו

סוגיה ו: תענית יחיד (2): קבלת תענית ותענית שעות

סוגיה ז: תענית יחיד (3): כיצד מקבלים תענית ומתי?

סוגיה ח: תענית יחיד (4): דין המקבל תענית ביום שאין מתענים בו

סוגיה ט: תענית יחיד (5): זמן התענית

סוגיה י: "אין תענית ציבור בבבל"

סוגיה יא: תענית יחיד (6): "לוה אדם תעניתו ופורע", תענית חלום

סוגיה יב: תעניות ציבור (1): איסור מלאכה בתעניות ציבור

סוגיה יג: תעניות ציבור (2): איסור רחיצה, סיכה ונעילת הסנדל

סוגיה יד: תפילת תענית

סוגיה טו: תעניות ציבור (3): דין עוברות ומניקות

סוגיה טז: תעניות ציבור (4): מריעין בחצוצרות

סוגיה יז: תעניות ציבור (5): תעניות גשמים ושאר תעניות

סוגיה יח: האם ציבור הזקוק לגשמים בקיץ יכול לשאול גשמים בברכת השנים?

סוגיה יט: תעניות ציבור (6): סגירת החנויות

סוגיה כ: דין ציבור לאחר שלוש עשרה תעניות גשמים

סוגיה כא: סדר תפילות בתענית (1)

סוגיה כב: סדר תפילות בתענית (2): דיני שליח ציבור

סוגיה כג: סדר תפילות בתענית (3): אמירת הברכות במקדש ובגבולין

סוגיה כד: איסור שתיית יין וחיוב תספורת לכהנים בעבודתם ובזמן הזה

סוגיה כה: דיני המועדים הכתובים במגילת תענית

סוגיה כו: השלמת תענית בשבת