פרק עשירי

בפרק עשירי שני נושאים מרכזיים:

א. הלכות קידוש והבדלה

ב. הלכות ליל הסדר

דיני קידוש והבדלה מתחלקים לשבעה נושאים:

 1. מקור המצוה ומהותה
 2. קידוש והבדלה בתפילה וקידוש והבדלה על הכוס
 3. הזיקה בין הקידוש לבין מצות עונג שבת
 4. על מה מקדשים ומבדילים
 5. איסור אכילה לפני קידוש והבדלה
 6. זמן הקידוש וההבדלה
 7. נוסח הקידוש וההבדלה

דיני ליל הסדר מתחלקים לשבעה נושאים:

 1. דיני ערב פסח
 2. מצוות הלילה מתהורה
 3. חווית השעבוד והגאולה
 4. זכרון פסח בבית המקדש
 5. היכר לתינוקות
 6. דיני הברכות בליל הסדר
 7. זמן המצוות